ISO 8573-1: … 9:

Je třeba upozornit na skutečnost, že některé prvky této části ISO 8573 mohou být předmětem patentových práv. ISO nenese odpovědnost za žádná nebo všechna tato patentová práva.
Mezinárodní normu ISO 8573 připravila technická komise ISO / TC 118, kompresory, pneumatické nářadí a pneumatické stroje, subkomisí SC 4, Kvalita stlačeného vzduchu.

ISO 8573 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Stlačený vzduch:

Část 1: Kontaminující látky a třídy čistoty:
Tato část ČSN ISO 8573 je klíčovým prvkem série dokumentů ČSN ISO 8573, který poskytuje klasifikační systém pro hlavní znečištění v systému stlačeného vzduchu a stanovuje způsob, jakým mohou být kromě klasifikačního systému identifikována další znečištění. Tato část ČSN ISO 8573 je doplněna dalšími částmi, které poskytují metody měření pro široký rozsah znečištění.
Aby se uživateli poskytl návod k několika hlediskům klasifikačního systému a k tématům týkajícím se přidružených metod měření, byla jako důležitý dodatek této části ČSN ISO 8573 doplněna příloha A

Část 2: Zkušební metody pro obsah aerosolového oleje:
Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro vzorkování a pro kvantitativní analýzu aerosolů oleje a kapalného oleje, které mohou být typicky přítomné ve stlačeném vzduchu. Zkušební metody pro stanovení obsahu olejové páry nejsou předmětem této části ČSN ISO 8573, neboť tyto zkušební metody jsou pokryty ČSN ISO 8573-5.

V této části ČSN ISO 8573 jsou popsány dvě metody, označené metoda A a metoda B. Metoda B je dále rozdělena do dvou částí, aby se zřetelně odlišily postupy při stanovení veličiny oleje pro účely analýzy.

Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti:
Tato část ČSN ISO 8573 poskytuje návod k výběru z dostupných vhodných metod měření vlhkosti ve stlačeném vzduchu a stanovuje omezení různých metod. Neposkytuje metody měření obsahu vody v jiných skupenstvích, než je pára. Tato část stanovuje metody vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění vlhkosti jakožto parametru znečištění vzduchu. Uvádí návod k převodu údajů o vlhkosti do standardního formátu.

Část 4: Zkušební metody pro obsah pevných částic:
Tato část ČSN ISO 8573 poskytuje návod při volbě vhodné metody k určení obsahu koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené jako počet pevných částic v příslušných třídách velikosti. Popisuje omezení různých metod. Tato část ČSN ISO 8573 identifikuje metody vzorkování a metody měření založené na počítání částic a popisuje hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic jakožto parametru čistoty vzduchu.

Zkušební metody popsané v této části ČSN ISO 8573 jsou vhodné metody pro určování tříd čistoty uvedených v ČSN ISO 8573-1.

– Část 5: Zkušební metody pro obsah ropných par a obsah organických rozpouštědel:
Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje plynovou chromatografickou zkušební metodu pro určování obsahu olejové páry (uhlovodíky tvořené šesti nebo více atomy uhlíku) ve stlačeném vzduchu, bez ohledu na zdroj stlačeného vzduchu, jakož i jakýchkoliv organických rozpouštědel v páře, které je obtížné oddělit od dalších uhlovodíků. Uvádí také pokyny pro použití chemických indikačních trubic jako prvotní indikace přítomnosti olejové páry.

Tato část ČSN ISO 8573 podrobně stanovuje vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění olejové páry ve smyslu parametru třídy čistoty stlačeného vzduchu v souladu s ČSN ISO 8573-1.

Část 6: Zkušební metody pro obsah plynných kontaminantů:
Tato část ČSN ISO 8573 poskytuje výběr vhodných zkušebních metod z dostupných metod pro měření plynného znečištění ve stlačeném vzduchu. Stanovuje metodu vzorkování, měření a hodnocení, posuzování nejistot a uvádění příslušných plynných znečištění oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým, oxidem siřičitým, oxidem dusičným, oxidem dusičitým a uhlovodíky v rozsahu od C1 do C5. Uvedené metody jsou vhodné také pro další plyny.

Část 7: Zkušební metody pro životaschopný obsah mikrobiologických kontaminantů:
Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro rozeznání životaschopných koliformních mikrobiálních organismů (např. plísně, bakterie, endotoxiny) od jiných pevných částic, které mohou být přítomné ve stlačeném vzduchu. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu poskytuje prostředek ke vzorkování, inkubaci a určování počtu mikrobiálních částic. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ČSN ISO 8573-1 a podle záměru se má použít ve spojení s ČSN ISO 8573-4 v případě, že existuje potřeba identifikovat pevné částice, které jsou také životaschopné koliformní jednotky.

Část 8: Zkušební metody pro obsah tuhých částic hmotnostní koncentrací:
Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování hmotnostní koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené pomocí hmotnosti pevných částic při uplatnění mezí pro maximální velikost částic. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu identifikuje metody vzorkování a stanovuje požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace jakožto parametru čistoty vzduchu. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ČSN ISO 8573-1.

Část 9: Zkušební metody pro obsah kapalné vody:
Tato část ČSN ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro určování obsahu kapalné vody ve stlačeném vzduchu, vyjádřeného pomocí hmotnostní koncentrace kapalné vody. Jsou uvedena také omezení metod. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění identifikuje metody vzorkování a uvádí také požadavky na hodnocení, posuzování nejistot a uvádění kapalné vody jakožto parametru znečištění vzduchu.

Komentáře nejsou povoleny.