Adiabatické chlazení vzduchu

Použití adiabatického efektu sorpčních systémů pro chlazení přiváděného vzduchu vzduchotechnických a klimatizačních jednotek se stává stále více běžnou záležitostí. Hlavní výhodou tohoto systému je to, že v systému chlazení vzduchu se nepoužívají žádné chladicí kompresory ani chladiva. Pouze vzduch, voda a teplo se používá k ochlazení přiváděného vzduchu. DehuTech může navrhnout kompletní vysoušecí systémy chlazení se prouděním vzduchu mezi 9 000 – 60000 m3/h.

Jak to funguje

Odpařovací předchlazení kondenzátorů chladicích systému nebo vodních chladičů prokazatelně poskytuje nákladově efektivní řešení, které navíc vyžaduje minimální údržbu.¨

Odpařovacím předchlazením lze dosáhnout v tepelném výměníku většího přenosu tepla. To například u strojního chlazení snižuje nároky na kompresní tlak chladiva. Klesá elektrický příkon a chladicí výkon se zvýšuje.

Neméně důležitým faktorem adiabatického odpařovacího chlazení je jednoduché, měřitelné řešení a vyžaduje mini-mální údržbu. Tato kontrukce zachytává prach a brání za-nesení lamel kondnezátoru/chladiče. Tím se zaručí konzis-tentní vysoká účinnost po celou dobu životnosti systému.

Tato koncepce předchladiče může být přizpůsobena pro jednoduché či dvojité výměníky (V-tvar), pro suché chla-diče s vertikální nebo horizontální instalací. Tyto chladiče mohou být instalovány na nových blocích nebo dodatečně na již stávající systémy a snížit tak spotřebu elektrické energie, posílit kapacitu a učinit systém šetrnější k životnímu prostředí.

Každé snížení teploty vzduchu o 1°C zvýší účinnost kondenzační jednotky o 2%.