Dochlazovače

Dochlazovače Hypercool

Stlačený vzduch/plyn je po kompresi horký a vlhký. Obě tyto vlastnosti jsou vesměs nežádoucí. Proto vznikla řada dochlazovačů Hypercool, která dochlazením stlačeného vzduchu/plynu zároveň vyrosí vodní páru. K odvodu vzniklého kondenzátu poslouží separátory WS a nebo Hypersep vybavené odpovídajícím odváděčem. Výsledná teplota často bývá zároveň tlakovým rosným bodem (TRB).

Pro ochlazení vzduchu lze použít vodní dochlazovač napájený chladící vodou. Tam, kde není k dispozici chladicí voda, lze instalovat průmyslový chladič vody Hyperchill nebo Hyperfree.

Vodní dochlazovač

Vlastní kon­strukcí jsou to trub­kové výmě­níky tepla s vyjí­ma­tel­nou trub­kov­nicí.

Žeb­ro­vané trubky zajiš­ťují vyso­kou účin­nost pře­stupu tepla při mini­mální tla­kové ztrátě. Lze je insta­lo­vat přímo na výstup vzdu­chu za kom­pre­sor nebo dmychadlo.

Dochla­zo­vače (hyper­cool) Par­ker Hiross lze dodat rov­něž v pro­ve­dení z nerezi, mědi nebo niklu,  a to podle poža­davků na kva­litu vzdu­chu (plynu) nebo vody.

Vodou chlazené dochlazovače – Hypercool
Typ
Maxi­mální průtok
WRN s vyjí­ma­tel­nou trubkovnicí do 12 000 m3/hod