Membrána 99,5% – 95% N2

Membránové generátory dusíku Parker Hifluxx a Smartfluxx jsou samostatné moduly, do kterých se přivádí upravený stlačený vzduch. Membránové moduly používají stejnou technologii jako membránové sušiče, tj. rozdílem tlaků před a za membránou odchází ze vzduchu kyslík a dusík zůstává. Moduly neobsahují elektrické komponenty, čistota dusíku se nastaví ručně armaturami na výstupním potrubí.

K dispozici jsou 2 řady: HiFluxxSmartFluxx.

Membránové generátory jsou vhodné pro menší výkony a mají řadu výhod:

  • Velice snadná montáž
  • Žádné elektrické napájení
  • Naprosto minimální požadavek na prostor
  • Vysoká spolehlivost držet požadovanou čistotu plynu

Princip separace

Odstra­nění plynů mem­brá­nou s dutými vlákny je jed­no­du­chý. Mik­ro­sko­pická dutá vlákna umož­ňují nežá­dou­cím ply­nům (kys­líku a vod­ním parám) pro­stu­po­vat přes jejich stěny, kdežto pro­du­ko­vaný plyn — dusík vystu­puje z mem­brán k dal­šímu apli­kač­nímu využití.

Ve sku­teč­nosti je však mole­ku­lární sepa­race o něco slo­ži­tější. Vědecký tým Par­ker domnick hun­ter zabý­va­jící se otáz­kami apli­kace poly­merů vyvi­nul a vylep­šil tech­no­lo­gii mem­brán z dutých vlá­ken pro dosa­žení extrémně vyso­kého výkonu a stability.

Duté mem­brány Par­ker domnick hun­ter jsou vyro­beny z velmi pev­ného prů­mys­lo­vého poly­meru – poly­fe­ny­le­no­xidu (PPO). Tento typ plas­to­vého mate­ri­álu je na jedné straně velmi masivní, ale na druhé straně je také velmi pro­pustný. Tato vlast­nost zna­mená, že pro kon­krétní objem pro­du­ko­va­ného dusíku je zapo­třebí men­šího počtu vlá­ken a mno­hem niž­šího vstup­ního tlaku vzdu­chu. Mem­brány Par­ker domnick hun­ter jsou sku­tečně nej­pro­pust­něj­šími mem­brá­nami mezi všemi kon­ku­renč­ními výrobky ve svě­to­vém měřítku.

Jak pracuje membránový generátor? Duté mem­brány z prů­mys­lo­vého poly­meru
poly­fe­ny­le­no­xidu (PPO)
Příklad instalace