PSA 99,9995% – 95% N2

NITROSource – systém využívající spolehlivou metodu tlakové cyklické adsorpce (Pressure Swing Adsorption – PSA), který doplňuje o zcela nový speciální systém „ekvalizace tlaků“.
Vyrovnáváním přetlaku v adsorpčních komorách s molekulárním sítem (CMS) během pracovních cyklů je dosaženo značně nižšího poměru mezi potřebným množstvím stlačeného vzduchu a výstupním objemem dusíku.

Výhody:

 • Trvalá vysoká čistota až 5 ppm O2 = 99.9995% N2
 • Malá prostorová náročnost instalace
 • Pro spuštění postačí přívod stlačeného vzduchu a elektřina
 • Úspora nákladů až 90% o proti tlakovým lahvím s N2
 • Odpadá manipulace s láhvemi
 • Rychlá návratnost investice
 • Životnost náplně 10 roků
 • Trvalá disponibilita zdroje plynu
 • Možnost snadného rozšíření stanice
 • Naprostá nezávislost na dodavatelích tlakových lahví a odpařovacích stanic
 • Neutrácejte své peníze za nákup dusíku!

 

 

Video – NITROSource Video – NITROSource PSA Nitrogen Generators

Gene­rá­tory dusíku NIT­RO­Source PSA obsa­hují dvou­pro­sto­rové adsorpční komory z pře­tla­čo­va­ného hli­níku, které jsou napl­něny uhlí­ko­vým mole­ku­lár­ním sítem. Čistý stla­čený vzduch vstu­puje do spodní části pra­covní komory, která právě vyvíjí dusík a proudí přes mole­ku­lové síto smě­rem nahoru. Kon­ta­mi­nu­jící látky – kys­lík a ostatní sto­pové plyny – jsou zachy­ceny v mole­ku­lár­ním sítu, při­čemž mole­kuly dusíku jsou pro­pouš­těny přes mole­ku­lární síto. Sou­časně ve druhé koloně pro­bíhá režim rege­ne­race, při­čemž se z mole­ku­lár­ního síta vyloučí všechny kon­ta­mi­nu­jící látky.

Nový kon­cept vyu­žívá spo­leh­li­vou metodu tla­kové cyk­lické adsorbce (Pres­sure Swing Adsorp­tion — PSA), kte­rou dopl­ňuje o zcela nový spe­ci­ální sys­tém „ekva­li­zace tlaků“ a je nově dopl­něn uni­kát­ním sys­té­mem řízení Energy Saving Tech­no­logy — EST. Vyrov­ná­vá­ním pře­tlaku v adsorbč­ních komo­rách s mole­ku­lár­ním sítem (Car­bon Molecu­lar Sieve — CMS) během pra­cov­ních cyklů je dosa­ženo značně niž­šího poměru mezi potřeb­ným  množ­stvím  stla­če­ného  vzdu­chu a výstup­ním obje­mem dusíku (v prů­měru o 20 %), a tím ke znač­ným úspo­rám energie.

Gene­rá­tory dusíku nové gene­race NIT­RO­Source Par­ker domnick hun­ter jsou sta­věny pro výstupní tlak dusíku až 13 bar g, což zna­mená další eko­no­mický pří­nos, pokud vez­meme v úvahu, že není nutné sta­nici výroby plynu dopl­ňo­vat o dotla­čo­vací kompresor.