OFAS

Bezolejový vzduchový systém Parker Zander

Systém OFAS kombinuje sofistikovanou technologii filtrace OIL-X s optimalizovaným systémem sušení. Je vytvořen tak, aby dlouhodobě poskytoval vysoký výkon. Kvalita vzduchu je potvrzena třetí stranou podle normy ISO 8573-1, přičemž nabízí pro všechny oleje klasifikaci 0. Můžete se tedy na jakost svého stlačeného vzduchu plně spolehnout.

ISO 8573-1 TŘÍDA VZDUCHU 0

Systém OFAS je ověřený třetí stranou (Lloyd register) a poskytuje třídu čistoty vzduchu 0 dle ISO 8573-1, a to pokud jde o obsah oleje ve vzduchu vyráběného olejem mazanými, tak i z bezolejovými kompresory. Tím je zajištěna a garantována kvalita stlačeného vzduchu v místě spotřeby u kritických aplikacích.

Ener­ge­ticky úsporná tech­no­lo­gie (EST)

EST je stan­dardní výba­vou všech modelů. Tato tech­no­lo­gie při­způ­so­buje pro­voz sušiče pod­mín­kám okolí na vstupu, tak i poža­dav­kům na odběr vzdu­chu. Díky tomu se sni­žují nároky na údržbu a významně kle­sají náklady na ener­gii, při­čemž tato úspora často dosa­huje až 85 %.

  • Iden­ti­fi­kace zapnutí el. proudu a sig­na­li­zace poruchy
  • Ser­visní indi­ká­tory sušiče a filtru
  • Zob­ra­zení tla­ko­vého ros­ného bodu
  • Ochranné relé: výstraha týka­jící se elek­tric­kého proudu a ros­ného bodu a poru­chy snímače
  • 4–20 mA — vzdá­lený pře­nos hod­noty ros­ného bodu
CDAS and OFAS, Parker’s Concept of a Complete Compressed Air Treatment Package Compressed Air Treatment Redefined