Co je olejová pára?

Dle normy ISO 8573-1 je olej součtem všech uhlovodíků – kapalných a parních – počínaje C6 (z n-hexanu).

Lze ji rozdělit na tyto stavy agregace:

 • kapalný olej (měření podle ISO 8573-2) a
 • olejové páry (měření podle ISO 8573-5).

Ropné páry jsou souhrnem všech plynných uhlovodíků nebo organických sloučenin počínaje n-hexanem, které lze opět rozdělit na

 

 • VOC – „volatile organic compounds“(„těkavé organické sloučeniny“)
  C6 (n-hexan C6H14) až C16 (n-hexadekan C16H34) a
 • SVOCs – „semi-volatile organic compounds“(„polotěkavé organické sloučeniny“)
  C16 (> n-hexadekan) až C22 (n-dokosan C22H46).

nebo – stručně a jednoduše – všechny těkavé organické sloučeniny od n-hexanu až po n-dokosan. Organické sloučeniny méně těkavé než C22 se v plynné fázi pravděpodobně nevyskytují, ale mohou být přítomny, a pokud ano, měly by být uvedeny.

  VVOC – „very volatile organic compounds“ („velmi těkavé organické sloučeniny“).
C1 (metan CH4) až C6 (< n-hexan)
nepatří mezi ropné látky podle normy ISO 8573-1.

.Toto vyloučení je naprosto logické, protože odpovídající sloučeniny nebyly nalezeny v parách kompresorových olejů zkoumaných měřením.

Pokud se obecně uvažuje součet všech těkavých organických látek (VOC) nebo polotěkavých organických látek (SVOC), lze jej vyjádřit také jako TVOC, respektive TSVOC – „total (semi) volatile organic compounds“ („celkové (polo)těkavé organické sloučeniny“).

Olejové páry ve stlačeném vzduchu se tedy podle výše uvedených definic skládají nejen ze sloučenin samotného „odpařeného kompresorového oleje“, ale také ze všech odpovídajících sloučenin v nasávaném vzduchu kompresorů, např.:

 • znečišťujících látek v okolním ovzduší,
  např. toluen, ethylbenzen, xylen, ……
 • znečišťující látky v ovzduší způsobené dopravou,
  např. výpary nebo popílek z pohonných hmot, petroleje, nafty, …
 • přírodní a syntetické látky,
  např. esenciální oleje, aroma jehličnanů (terpeny), citrusové aroma (limonen), ……

Očekává se, že olejové páry ve stlačeném vzduchu budou přítomny v rozmezí <0,001 mg/m³ až 10 mg/m³, bez speciální úpravy obvykle 0,1 mg/m³ až 1 mg/m³.