Norma ISO 8573:2010

 … „matka“ všech norem a standartů pro úpravu stlačeného vzduchu

Předmětem standartu ISO 8573 je čistota stlačeného vzduchu v určitém místě systému stlačeného vzduchu (za chladičem). Norma ISO 8573 definuje normalizované a na výrobci nezávislé metody měření znečištění stlačeného vzduchu a metody vyjádření požadované nebo naměřené čistoty stlačeného vzduchu.

ISO 8573-1:2010  – to je standard kvality stlačeného vzduchu.
Jedná se o skupinu mezinárodních norem týkajících se kvality (čistoty) stlačeného vzduchu.
Norma sestává z 9ti částí, 1 -definuje kvalitativní požadavky na stlačený vzduch,
části 2 až 9 popisují metody testování řady různých kontaminant obsažených ve vzduchu.

TRB … tlakový rosný bod

 

Jednotlivé části normy pojednávají o:

8573-1. Kontaminující látky a třídy čistoty

85732. Zkušební metody pro obsah aerosolového oleje

8573-3. Zkušební metody pro měření vlhkosti

8573-4. Zkušební metody pro obsah pevných částic

8573-5. Zkušební metody pro obsah ropných par a obsah organických rozpouštědel

8573-6. Zkušební metody pro obsah plynných kontaminantů

8573-7. Zkušební metody pro životaschopný obsah mikrobiologických kontaminantů

8573-8. Zkušební metody pro obsah tuhých částic hmotnostní koncentrací

8573-9. Zkušební metody pro obsah kapalné vody


Způsob značení tříd čistoty:


Čistota stlačeného vzduchu pro tři hlavní znečišťující látky ve stlačeném vzduchu, vyjádřená jako třídy čistoty podle normy ISO 8573-1, se uvádí následujícím způsobem:

 ISO 8573-1:2010 [ A : B : C ]

Kde:

A – je třída čistoty pro pevné nečistoty (částice).

B – je třída čistoty pro vlhkost a kapalnou vodu.

C – je třída čistoty pro celkový obsah oleje


Není-li třída pro některou ze tří hlavních znečišťujících látek uvedena, nahradí se označení pomlčkou, např.:

ISO 8573-1:2010 [ A :  : C ]

Tzn. čistota stlačeného vzduchu bez požadavků na vlhkost nebo obsah vody.


Pokud specifikovaná úroveň kontaminace spadá do třídy X, uvede se nejvyšší koncentrace v kulatých závorkách, např.:

 ISO 8573-1:2010 [ A : X(15) : C ]

Tzn.  maximální koncentrace kapalné vody je 15 g/m³.


Pokud specifikovaná úroveň kontaminace spadá do třídy 0, JE POVINNÉ uvést nejvyšší přípustnou koncentraci (která musí být lepší než koncentrace definovaná pro třídu 1), např.:

ISO 8573-1:2010 [ 0(1000:100:1) : 0(-80) : 0(0,001) ]

nebo

 ISO 8573-1:2010 [ 0 : 0 : 0 ]

Maximální počet částic: 1000 ks/m³ (0,1-0,5µ), 100 ks/m³ (0,5-1µ), 1 ks/m³ (1-5µ).

Maximální vlhkost : -80 °C (TRB)

Maximální celkový obsah oleje: 0,001 mg/m³

Samotné označení pro třídu 0 není definováno, takže může být vyjádřeno různými způsoby.