8573-5

Část 5: Zkušební metody pro obsah ropných par a obsah organických rozpouštědel:
Tato část ISO 8573 stanovuje plynovou chromatografickou zkušební metodu pro určování obsahu olejové páry (uhlovodíky tvořené šesti nebo více atomy uhlíku) ve stlačeném vzduchu, bez ohledu na zdroj stlačeného vzduchu, jakož i jakýchkoliv organických rozpouštědel v páře, které je obtížné oddělit od dalších uhlovodíků. Uvádí také pokyny pro použití chemických indikačních trubic jako prvotní indikace přítomnosti olejové páry.

Tato část ISO 8573 podrobně stanovuje vzorkování, měření, hodnocení, posuzování nejistot a uvádění olejové páry ve smyslu parametru třídy čistoty stlačeného vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Použití jedné ze zkušebních metod podle ISO 8573-5 je povinné pro přiřazení třídy čistoty podle ISO 8573-1.

 

Nejběžnější je metoda částečného průtoku:

  • po definovanou dobu se odebírá vzorkek z hlavního proudu turbulentního stlačeného vzduchu
  • vzorkek je nejprve veden k vysoce účinnému filtru na odstraňování oleje (1) a nakonec do 2-zónové trubice s aktivním uhlím (2) (viz příloha A)
  • olejové pára sou shromažďovány za pomoci aktivního uhlí
  • na konci samotného odběru vzorků se shromážděný olej extrahuje z aktivního uhlí pomocí rozpouštědla, následuje kvantitativní analýza pomocí plynové chromatografie
  • zjištěná hmotnost oleje je vztažena na objemový průtok během času odběru vzorků, což vede k odpovídající koncentraci hmotnosti

Výsledný rozsah měření této metody je uváděn jako 0,001 mg/m3 až 10 mg/m3.

Zkušební metody ISO 8573-2 vyžadují specializované technické kompetence a profesionální analytické dovednosti, a proto by měly být prováděny v režii specializovaných institucí.

 

Zkumavky s detektorem oleje jsou povoleny pro předběžnou zkoušku, aby bylo možné rozhodnout o požadované zkušební době, obvykle aplikované silně kontaminovaným stlačeným vzduchem. Zkumavky s detektorem oleje však nelze použít k zarovnání s žádnou třídou čistoty. K identifikaci (plynného) znečištění olejem se použije metoda popsaná v ISO 8573-5! (viz příloha A.2)

 

V okolním vzduchu mohou být vyšší koncentrace olejových par než ty, které lze měřit ve stlačeném vzduchu. Jakýkoli druh znečištění okolním vzduchem tedy může vést k významné chybě v měření.