8573-4

Část 4: Zkušební metody pro obsah pevných částic:
Tato část ISO 8573 poskytuje návod při volbě vhodné metody k určení obsahu koncentrace pevných částic ve stlačeném vzduchu, vyjádřené jako počet pevných částic v příslušných třídách velikosti. Popisuje omezení různých metod. Tato část ISO 8573 identifikuje metody vzorkování a metody měření založené na počítání částic a popisuje hodnocení, posuzování nejistot a uvádění pevných částic jakožto parametru čistoty vzduchu.

Zkušební metody popsané v této části ISO 8573 jsou vhodné metody pro určování tříd čistoty uvedených v ISO 8573-1.

Použití jedné ze zkušebních metod podle ISO 8573-4 je povinné pro přiřazení třídy čistoty podle ISO 8573-1.

 

Nejběžnější je metoda částečného průtoku používající nástroj pro stanovení velikosti a počítání optických částic:

  • po definovanou dobu se odebírá vzorek z turbulentního hlavního proudu stlačeného vzduchu pomocí izokinetického vzorkování a vede se k dalšímu odběrnému potrubí nebo přímo do difuzoru
  • výběr vhodného měřícího zařízení (optický aerosolový spektrometr (OAS) podle ISO 21501-1 respektive čítač optických částic (OPC) podle ISO 21501-4)
  • zajistit platnou kalibraci (pomocí certifikovaných a NIST sledovatelných polystyrénových latexových mikrosfér (PSL) nebo vyžadovaných ISO 21501-1 nebo ISO 21501-4)
  • zajistit vyhnutí se náhodným chybám (možná další zředění vyžadované další vzorkovací linkou s isokinetickým vzorkováním)
  • použít vhodného difuzoru v kombinaci s typickými přístroji pro stanovení velikosti a počtu částic, které nejsou obvykle odolné vůči tlaku

Zkušební metody ISO 8573-4 nemohou rozlišovat mezi pevnými a kapalnými částicemi, a tak měří jak pevné, tak kapalné částice.

Regulátory tlaku NESMÍ být použity pro expanzi tlaku.

 

Jakýkoli druh měření částic se provádí pouze tehdy, když ve stlačeném vzduchu nejsou přítomny žádné další kapalné částice nebo kondenzovatelné páry. Obě znečišťující látky ve stlačeném vzduchu mohou způsobit významnou chybu měření.

 

Zkušební metody ISO 8573-4 vyžadují specializované technické způsobilosti a profesionální měřicí zařízení, a proto by měly být prováděny podle specializovaných institucí. Je třeba se vyhnout nespočetným zdrojům chyb a je třeba zvážit několik specifických vlastností zařízení – zejména pokud se měří třída 1-3 pro částice podle ISO 8573-1.