Adsorpční odvlhčování

Při odvlhčování (vysouššení) vzduchu se absolutní obsah vody ve vzduchu (absolutní vlhkost) snižžuje. Dosahujeme toho různými způsoby: v tomto případě adsorpcí.

Při odvlhčování touto metodou se vzduch přivádí do styku s hygroskopickými látkami, které jsou schopny pohlcovat vzduššnou vlhkost. Nejpoužžívanějšší pevnou hygroskopickou látkou je křemičitý gel (dodává se pod obchodním názvem „silikagel“).
Vodní pára je pohlcována relativně velkým povrchem látky (1 gram silikagelu má povrch 300 až 500 m2 !!) a kondenzuje. Přitom se uvolňuje adsorpční teplo, které zvyššuje teplotu vzduchu, cožž vede ke snížžení jak absolutní, tak relativní vlhkosti. Je-li křemičitý gel nasycen a účinnost procesu se snižžuje, je možžné jej regenerovat ohřátím na 150. ..200 °C, např. horkým vzduchem.

Pro tento způsob odvlhčování vzduchu jsou vhodná zařízení DehuTech.

Jelikožž při tomto procesu vzduch neodevzdává ani nepřijímá teplo, entalpie vzduchu zůstává konstantní. Obrázek ukazuje tuto stavovou změnu dole v h-x diagramu.