Kondenzační odvlhčování

Při odvlhčování (vysouššení) vzduchu se absolutní obsah vody x ve vzduchu (absolutní vlhkost) snižžuje. Dosahujeme toho různými způsoby: v tomto případě chlazením.

Vlhký vzduch se přivede do styku s plochou, jejힾ teplota je nižšžší nežž teplota rosného bodu odvlhčovaného vzduchu Tdp. Část vodních par na této plošše zkondenzuje, čímž se snힾí obsah vodní páry ve vzduchu. Stavová změna v h-x diagramu se znázorní úsečkou, která probíhá z bodu výchozího stavu vzduchu P1 k průsečíku střední teploty chladicí plochy Tco s křivkou nasycení.

Množžství zkondenzované vody závisí na přivedeném chladicím výkonu. Obsah vodních par klesne o hodnotu Δx, přičemžž relativní vlhkost vzduchu vzroste. Při tomto způsobu odvlhčování vžždy dochází k ochlazení vzduchu, takžže vzduch se následně musí dohřívat. Tím se také snힾí jeho relativní vlhkost RH.