Teplota mokrého teploměru

Teplota mokrého teploměru: Twb [°C]

Vzduch se zvlhčuje odpařováním vody tak dlouho, ažž se dosáhne nasyceného stavu. Má-li odpařovaná voda jižž teplotu okolního vzduchu, je pro její odpaření nutné pouze latentní teplo, které se vzduchu odebírá snižžováním tepla citelného (chlazení odpařováním). V této situaci tedy dochází ke stavové změně při konstantní entalpii dokud není dosažženo nasyceného stavu (průsečíku s křivkou nasycení, tj. 100%RH). Teplota tohoto průsečíku izoentalpy s křivkou nasycení se v klimatizační technice označuje jako „teplota mokrého teploměru“ nebo „mez adiabatického chlazení“.

Ve stavu nasycení je teplota mokrého teploměru rovna teplotě suchého teploměru (Twb = Tdb)

Numerické stanovení teploty mokrého teploměru Twb vychází z publikace prezentované zde.
Iterace začíná při RH = 100%, tj. při Twb = Tdb a probíhá z bodu P1 do P2.

Při psaní kódu budou vstupními hodnotami: Tdb [°C], RH [%] a p [atm]:

Twb: = Tdb;
Repeat
Twb: = Twb-0,001;
Pwv: = 611,2 * exp (17 502 * Twb / (240,97 + Twb)) – 66,8745 * (1 + 0,00115 * Twb) * p * (Tdb – Twb);
Pswv: = 6,112 * exp (17 502 * Td¨b / (240,97 + Tdb));
RHs: = Pwv / Pswv;
until (RHs <= RH);
print Twb