Odvlhčování mísením suššího vzduchu

Při odvlhčování (vysouššení) vzduchu se absolutní obsah vody ve vzduchu (absolutní vlhkost) snižžuje. Dosahujeme toho různými způsoby: v tomto případě přimíchávání suššššího vzduchu.

Situaci lze graficky znázornit v h-x diagamu vlhkého vzduchu. V tomto případě se přílišš vlhký vzduch P1 (RH1, x1) sm욹uje s (větššinou chladnějšším) vzduchem P2 , jehožž obsah vodních par je podstatně menšší, nežž u vzduchu P1. Stav smíššeného vzduchu M1 je dán poměrem množžství P1P2.
Pokud je teplota směsi vzduchu M1 nižšžší, nežž teplota vzduchu P1, je nutné ji na původní teplotu Tdb dohřát. Po tomto procesu obdržžíme výsledný stav vzduchu M2 o stejné teplotě, jako P1, ovššem se snힾeným obsahem vodních par x2 a tudížž také s nižžšší relativní vlhkostí RH2 (tento postup se použžívá např. v halách s bazény).