Relativní vlhkost

Relativní vlhkost: ϕ, RH [%]

Relativní vlhkost je procentuální poměr, který popisuje, jak silně je vzduch nasycen vodní párou a jak moc se jeho stav blíží k čáře nasycení.
V h-x diagram to jsou izočáry od 0% až po 100% – tj. stav nasycení.

Relativní vlhkost vzduchu ϕ je odvozenou experimentálně měřitelnou veličinou.

Je rovna poměru parciálního tlaku vodních par ve vzduchu pwv k tlaku syté vodní páry při téže teplotě pwvs:

Je to též poměr absolutní vlhkosti nenasyceného vzduchu a absolutní vlhkosti vzduchu nasyceného při téže teplotě.

   RH= x1 / (x1 + x2) * 100.

 

Proměnná RH byla zavedena například proto, že řada látek a organických materiálů má definován svůj rovnovážný stav v % RH, a který je minimálně ovlivněn teplotou.
Hodnota sama o sobě neurčuje konkrétní množství vody ve vzduchu. K tomu slouží například pojem Měrná vlhkost x [g/kg]„.