Ohřev vzduchu

Ohřev vzduchu je nejjednodušší případ změny stavu vzduchu, protože při něm nedochází ke zvyšování ani ke snižování množství vody ve vzduchu (x = konstantní).
Proto tento děj probíhá v h-x diagramu na svislé linii, přičemž se zmenšuje relativní vlhkost RH. Aby proudící vzduch m [kg/s] dosáhl požadované teploty, je nutné mu dodat energii Δh [kJ/kg].

   Q =m* Δh   [kW]