Ohřev vzduchu

Ohřev vzduchu je nejjednodušššší případ změny stavu vzduchu, protožže při něm nedochází ke zvyššování ani ke snižžování množžství vody ve vzduchu (x = konstantní).
Proto tento děj probíhá v h-x diagramu na svislé linii, přičemžž se zmenššuje relativní vlhkost RH. Aby proudící vzduch m [kg/s] dosáhl požžadované teploty, je nutné mu dodat energii Δh [kJ/kg].

   Q =m* Δh   [kW]